Horo >> Liaudies medicina >> Straipsniai

Brokoliai naudingi rūkaliams

2009 01 08 autorius:
Brokoliai naudingi rūkaliams
Moks­li­nin­kai at­li­ko eks­pe­ri­men­tą, ku­rio me­tu ban­dy­ta nu­sta­ty­ti, ko­kį po­vei­kį rū­ka­lių svei­ka­tai tu­ri bro­ko­liai.  Pa­aiš­kė­jo, kad tiems rū­ka­liams, ku­rie re­gu­lia­riai val­gė bro­ko­lių ir ki­tų ko­pūs­ti­nių dar­žo­vių, ri­zi­ka su­sirg­ti vė­žiu 20-55 proc. ma­žes­nė, nei tiems, ku­rie re­tai ar­ba vi­sai ne­val­go šių dar­žo­vių.

Di­džiau­sią efek­ty­vu­mą bro­ko­liai tu­ri tiems rū­ka­liams, ku­rie su­rū­ko dau­giau nei pa­ke­lį (20 ci­ga­re­čių) per die­ną. Apie rū­ky­mo ža­lą kal­ba­ma daug ir daž­nai. Ta­čiau pa­sau­ly­je vis dar rū­ko 1,5 mi­li­jar­do žmo­nių. To­dėl nie­ko keis­ta, jog moks­li­nin­kai ieš­ko bū­dų, kaip su­ma­žin­ti rū­ky­mo žmo­gaus or­ga­niz­mui da­ro­mą ža­lą.

Ne­se­niai moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad ga­ruo­se pa­ga­min­ti bro­ko­liai ge­ri­na šir­dies dar­bą ir ap­sau­go nuo in­fark­to. O štai spa­lį aust­rų moks­li­nin­kai pa­skel­bė, kad Briu­se­lio ko­pūs­tai taip pat ga­li ap­sau­go­ti nuo vė­žio. „Tu­rė­tu­me val­gy­ti kuo dau­giau nau­din­gų dar­žo­vių, nes tin­ka­ma mi­ty­ba – mū­sų svei­ka­tos pa­grin­das“, - ra­gi­na moks­li­nin­kai.
 
Pasidalink su draugais: Facebook Facebook Twitter Twitter

Rašyti komentarą

Įveskite kodą:

Žvaigždute pažymėtus laukelius būtina užpildyti